Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2020


č. 269/RMČ/2020


k vyhodnocení veřejné zakázky "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 8. 6. 2020

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


T: 30. 6. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ