Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2020


č. 270/RMČ/2020


k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem YOUR SYSTEM, s.r.o., IČO: 001 74 939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 v rámci projektu č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947 s názvem "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. zprávu o hodnocení prototypů v projektu "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací" vypracovaných a předložených v rámci inovačního partnerství

2. zápis z jednání hodnotící komise obsahující podrobné zdůvodnění a výsledek hodnocení prototypů v projektu "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací" vypracovaných a předložených v rámci inovačního partnerství


II. s c h v a l u j e


1. návrh znění smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1

2. návrh přílohy č. 5 výše uvedené smlouvy o dílo - podlicenční smlouvy


III. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dle přílohy č. 3, 4 a 5 tohoto usnesení, s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM, s.r.o., IČO: 001 74 939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4


IV. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 včetně přílohy č. 5 - podlicenční smlouvy, dle příloh 3, 4 a 5 tohoto usnesení


2. zajistit informování dotčených účastníků formou zaslání zprávy o hodnocení prototypů

T: 30. 5. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ