Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2020


č. 271/RMČ/2020


k zajištění bezpečnosti a zdraví osob v areálu příspěvkové organizace

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zajištění bezpečnosti a zdraví osob v areálu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, a za tímto účelem související uzavření smlouvy o poskytování služeb, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, mezi Kutil gym box club fitness, spolek, IČO: 22607650, se sídlem Táboritská 16/24, Praha 3 - Žižkov a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, se sídlem Generála Janouška 1006, Praha 9 a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


2. zvýšení příspěvku na provoz ve výši 128.400 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898


II. u k l á d á

1. Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, mezi spolkem Kutil gym box club fitness, IČO: 22607650 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, 61386898

T: 31. 5. 2020

2. PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zvýšení příspěvku na provoz ve výši 128.400 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898


T: 15. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký, PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, OŘEŠ, OPKČ