Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 782/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku č. 33 ke "Smlouvě o poskytování pečovatelské služby

na území Prahy 14" čj. 0002/2015/OSVZ_OddE/1101Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 33 ke "Smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14", čj. 0002/2015/OSVZ_OddE/1101 pro rok 2021 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 00425681 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 33 ke "Smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Praha 14", čj. 0002/2015/OSVZ_OddE/1101 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 00425681, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA

Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ