Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 784/RMČ/2020


k vyjádření městské části Praha 14 k záměru "Obytný soubor Rajský vrch 3 - Domy

sociální péče a stacionář" na pozemcích parc.č. 201/1 a 201/12 kat.ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. k o n s t a t u j e, ž e


- předmětem předloženého záměru je částečné zastavění pozemku parc. č. 201/1 a 201/12 kat. ú. Černý Most, ve vlastnictví obchodní společnosti Landia - Rajský vrch 3 s.r.o., "Obytným souborem Rajský vrch 3 - Domy sociální péče a stacionář" dle dokumentace pro vydání společného povolení vyhotovené ateliérem mar.s architects s.r.o., v 06.2020

- návrh předpokládá umístění 5 domů "A", "B", a "D" a "V" o 3 NP + ustup. podlaží, dům "C" o plných 4 NP, ve všech bude poskytováno ubytování v jednotkách dlouhodobého ubytování, pouze v objektu "A" se ještě předpokládá v 1. NP denní stacionář poskytující ambulantní služby se zázemím terénních pracovníků

- domy A, B, C, V mají společnou podnož, která slouží pro parkování osobních vozidel napojené z ul. Dobrovolného. Dům D disponuje samostatným podzemním podlažím.

- celková výměra záměru je 10 968 m2 , HPP celkem 11 473 m2 , z toho denní stacionář se zázemím terénních pracovníků 627 m2

- předpokládaná kapacita je 160 jednotek sociálního bydlení, doprava v klidu je řešena v podzemních garážích 156 stání, na povrchu 12 stání


II. s o u h l a s í


- s umístěním záměru "Obytný soubor Rajský vrch 3 - Domy sociální péče a stacionář" do funkční plochy VV na pozemku parc. č. 201/1 a 201/12 kat. ú. Černý Most v rozsahu dle předložené dokumentace; zbývající část plochy VV o výměře 13 530 m2 je zahrnuta do další vývojové etapy s předpokládaným využitím jako domovy pro seniory vilového charakteru

- podle platného ÚPn SÚ HMP se záměr nachází v zastavitelném území v části plochy s funkčním využitím VV (veřejné vybavení), která je určena pro veřejně prospěšnou stavbu s nepatrným přesahem do sousední plochy SP (293 m2 ), kde se umísťuje pouze zeleň a pěší komunikace v souladu s přípustným využitím této funkční plochy- jde o kombinaci využití zařízení sociálních služeb dle definice zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou přípustným využitím a zařízení sociálních služeb nad rámec zákona o sociálních službách, které jsou podmíněně přípustným využitím, přičemž přípustné využití má převažující podíl z celkové kapacity plochy VVIII. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k záměru "Obytný soubor Rajský vrch 3 - Domy s pečovatelskou službou a stacionářem" společnosti Landia - Rajský vrch 3 s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6

T: 30. 12. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSVZ, KS ÚÚR