Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 785/RMČ/2020


k darovací smlouvě mezi obchodní společností NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371,

Praha 9, IČO: 24205028 a MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


darovací smlouvu mezi obchodní společností NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028 a MČ Praha 14

II. s o u h l a s í


s uzavřením darovací smlouvy mezi obchodní společností NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028 a MČ Praha 14


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu se společností NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028 a MČ Praha 14


T: 31. 12. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, KS ÚÚR