Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 787/RMČ/2020


k navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 ve výši dle přílohy č. 1, na finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, a to z neinvestiční účelové dotace poskytnuté městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


1. seznámit ředitele výše uvedených příspěvkových organizací s rozhodnutím Rady městské části Praha 14


2. zajistit navýšení příspěvku na provoz výše uvedeným příspěvkovým organizacím za účelem finančního krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

T: 31. 12. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, PO MČ Praha 14