Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 788/RMČ/2020


k návrhu na schválení dohody o rozvázání pracovního poměru uzavřené mezi příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní a ředitelkou této organizaceRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru mezi příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 a ředitelkou této organizace Bc. Lucií Stejspalovou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat zaměstnance příspěvkové organizace Praha 14 kulturní pověřeného řízením o přijatém usnesení


T: 31. 12. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OPKČ, KT, OŘEŠ