Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 790/RMČ/2020


k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 mezi pronajímatelem Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836 a nájemcem Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 mezi pronajímatelem Základní školou Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 a nájemcem Ing. Jiřím Mamicou, IČO 18443052, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836, s rozhodnutím Rady městské části Praha 14T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků, OPKČ