Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 791/RMČ/2020


k projektu Místní akční plán Praha 14 II.;

schválení Akčního plánu pro období 9/2020 - 2/2022Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


vyhodnocení Akčního plánu MAP II za období 3/2019 - 8/2020


II. s c h v a l u j e


Akční plán pro období 9/2020 - 2/2022 dle přílohy č. 1


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


uveřejnit Akční plán pro období 9/2020 - 2/2022 na webových stránkách městské části Praha 14


T: 31. 12. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF