Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 802/RMČ/2020


k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímateleRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


ukončení nájemní smlouvy č. j. 198/201 2 ze dne 24. 9. 2012 výpovědí dle ustanovení § 2291 odst. 1, odst. 2 občanského zákoníku bez výpovědní doby, popřípadě dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku s tříměsíční výpovědní dobou

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. veškerá právní jednání k ukončení nájemní smlouvy dle výroku č. I.

T: 31. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.