Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 805/RMČ/2020


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 pro realizaci projektových záměrů

Komunitního centra Most, z.s.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 13 na dobu určitou do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek, tj. s podnájemným ve výši 1 Kč/m2 /měsíc dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


informovat Komunitní centrum Most, z.s. o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9

T: 31. 12. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce