Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 812/RMČ/2020


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému

převodu pozemků pod bytovými domy č. p. 884 a 885, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků parc. č. 221/108 a 221/109, k. ú. Černý Most, zastavěných bytovými domy č. p. 884 a 885, ul. Generála Janouška, vlastníkům bytových jednotek v tomto domě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 31. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM