Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 813/RMČ/2020


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 782/26, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 782/26, k. ú. Hloubětín, o výměře cca 3 m2 za účelem vybudování přístupového schodiště a zásobovací rampy k zadnímu vstupu do prodejny


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 31. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM