Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 1. 2021


č. 58/RMČ/2021


ke schválení nových vydání interních předpisů Koncepce kvality městské části Praha 14 a Cíle kvality 2021 - 2025Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. interní směrnici QS 53-01 V04R00 Koncepce kvality městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. interní směrnici QS 54-01 V04R00 Cíle kvality 2021 - 2025 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání interních směrnic QS 53-01 V04R00 Koncepce kvality městské části Praha 14 a QS 54-01 V04R00 Cíle kvality 2021 - 2025


T: 18. 1. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14