Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 63/RMČ/2021

ke schválení poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. 2020 pro nájemce nebytových prostorRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. slevu z nájemného v rozsahu 50 % z čistého měsíčního nájemného za období od října do prosince 2020 nájemcům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

2. uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a provedení dalších souvisejících právních jednání

T: 28. 2. 2021Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM, OŘEŠ