Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 64/RMČ/2021

ke schválení ukončení nájemní smlouvyRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. NAN/11/04/4474/2002 ze dne 1. 3. 2002 uzavřenou s Českou spořitelnou a.s. jako nájemcem, a to s účinností ke dni 28. 2. 2021 a za podmínky ponechání bankomatu v předmětu nájmu do 31. 5. 2021 - dle přílohy č. 4


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


z ajistit veškerá právní jednání dle výroku č. I

T: 28. 2. 2021
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.