Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 65/RMČ/2021

k vyslovení souhlasu s postoupením nájemní smlouvyRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. udělení souhlasu s postoupením nájemní smlouvy č. j. NAN/11/044219/2001 ze dne 7. 1. 2002 ve znění všech pozdějších dodatků na nového nájemce, kterým má být společnost DAFIT s.r.o., IČ: 005 70 150, se sídlem U Rakovky 1739/29, Kunratice, 148 00 Praha 4, a to s účinností od 1. 3. 2021

2. smlouvu o postoupení nájemní smlouvy dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. činit právní jednání k provedení výroku č. I tohoto usnesení

T: 28. 2. 2021
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM