Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 66/RMČ/2021


k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 19,45 m 2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy k pronájmu nebytových prostor sloužících podnikání o celkové výměře 19,45 m2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 nájemci Vladimírovi Vondruškovi, IČ: 14912317, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců a s účinností od 1. 3. 2021


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dle výroku č. I.

T: 28. 2. 2021
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM