Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 68/RMČ/2021


k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0001/2018/SMP14/1101 na zajištění servisu výtahů v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0001/2018/SMP14/1101 uzavřené v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Servis a opravy výtahů" s dodavatelem VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., se sídlem Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary, IČ: 252 18 883, dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit podepsání dodatku č. 2 dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS