Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

v působnosti Valné hromady obchodní společnosti SMP14, a.s.

konaného dne 8. 2. 2021


č. 69/RMČ/2021


k rozhodnutí Valné hromady o výši a výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období II. pol. roku 2020Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


I. s c h v a l u j e


1. výši jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období II. pol. roku 2020, dle přílohy č. 1

2. výplatu jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období II. pol. roku 2020, dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Vladimíru Mitášovi, předsedovi představenstva akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


zajistit, v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 14 v působnosti Valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. veškeré právní úkony potřebné k výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období II. pol. roku 2020, ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: ihned
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac, místostarosta m. č. Praha 14

předseda představenstva akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
Na vědomí: SMP14, a.s.