Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 72/RMČ/2021


k pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášeným jednoletým a víceletým dotačním programům

městské části Praha 14 na rok 2021 a 2022Rada městské části Praha 14


I. p o v ě ř u j e


komisi pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb, jmenovanou usnesením č. 24/RMČ/2019 ze dne 21. 1. 2019 hodnocením žádostí o dotaci v programu "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" pro rok 2021 a "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách", na roky 2021 - 2022

II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


informovat členy komise o uděleném pověření

T: 31. 3. 2021


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ