Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 74/RMČ/2021


k záměru na přijetí nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řádRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


záměr na přijetí nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řád


II. s c h v a l u j e


připomínky městské části Praha 14 k záměru nového tržního řádu, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání připomínek městské části Praha 14 k záměru nového tržního řádu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení na odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP

T: 15. 2. 2021

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, KS