Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 5. 2021


č. 259/RMČ/2021


k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027"

2. návrh zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027"

T: 15. 6. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OPKČ, OŘEŠ