Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 11/ZMČ/2005

k návrhu na podání žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy k projednání orgány hl. m. Prahy

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

předložit žádost o svěření pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje, k projednání orgány hl. m. Prahy

T: 31. 3. 2005

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic