Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 13/ZMČ/2005

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 551/3 o výměře 13 m2, k. ú. Kyje


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 551/3 o výměře 13 m2, k. ú. Kyje, s manželi Hanou a Jiřím Čurdovými a paní Janou Mikulenčákovou, bytem Dářská 1152, Praha 9, za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 4 550 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje

T: 15. 4. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic