Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 14/ZMČ/2005

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1178/2 o výměře 15 m2, k. ú. Kyje


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 1178/2 o výměře 15 m2, k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Michálkové, bytem Maršovská 12/649, Praha 9, za kupní cenu 1 300 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 19 500 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1178/2 v k. ú. Kyje

T: 15. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic