Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 16/ZMČ/2005

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 292/3 o výměře 1146 m2, k. ú. Hostavice


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 292/3 o výměře 1146 m2, k. ú. Hostavice, s panem Martinem Mikulenčákem, bytem Manželů Dostálových 1301, Praha 9, za celkovou kupní cenu ve výši 390 500 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 292/3 v k. ú. Hostavice

T: 15. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic