Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 18/ZMČ/2005

k návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy- změny č. Z 0700/05, Z 0740/05, Z 0935/05


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změn č. Z 0700/05, Z 0740/05, Z 0935/05

II.u p o z o r ň u j e

u změny Z 0700/05, že v další přípravě je nutné nejdříve prověřit geologické podmínky pro výstavbu rodinných domů, pro napojení inženýrských sítí a doložit způsob dopravní obsluhy

III. p o ž a d u j e

u změny Z 0740/05 urychlit výstavbu mimoúrovňových křižovatek Kbelské x Poděbradské a Kbelské x Kolbenovy před urbanizací území vymezeného urbanistickou studií Vysočany

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

sdělit stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změn č. Z 0700/05, Z 0740/05, Z 0935/05 pořizovateli územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy - sekci Útvar rozvoje

T: 20. 3. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OÚR