Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 19/ZMČ/2005

k návrhu zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy -změny Z 0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013/06, Z 1029/06, Z 1148/06, Z 1159/06, Z 1384/06, Z 1428/06, Z 1477/06 a zadání změny Z 1000/00


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

projednávání návrhů zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z 0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013/06, Z 1029/06, Z 1148/06

II. n e s o u h l a s í

s návrhem změny Z 1384/06

III. n e m á  n á m i t e k

k návrhu zadání změny Z 1159/06, Z 1428/06, Z 1477/06 a zadání změny Z 1000/00

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

seznámit pořizovatele územního plánu - sekci Útvar rozvoje hl. m. Prahy se stanoviskem Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhům zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z 0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013/06, Z 1029/06, Z 1148/06, Z 1159/06, Z 1384/06, Z 1428/06, Z 1477/06 a zadání změny Z 1000/00

T: 22. 3. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR