Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 3/ZMČ/2005

ke Zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2004


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2004

II. s c h v a l u j e

postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: KS, OESM, SMP-14, a. s.