Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 5/ZMČ/2005

k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2005 v následující výši:

členům rady
2100 Kč
předsedům výborů a komisí
1920 Kč
členům výborů, komisí, zvláštních orgánů
1640 Kč
ostatním členům zastupitelstva
700 Kč

 

 

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zabezpečit výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle odstavce I. ve stanovené výši

T: 9. 4. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS, PO