Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 6/ZMČ/2005

k formální opravě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 35/ZMČ/2004 na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

formální opravu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 35/ZMČ/2004 na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy, kde v bodě č. I bude nahrazeno slovo "souhlasí" výrazem "schvaluje"

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit formální opravu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 35/ZMČ/2004 na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy

T: 15. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic