Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 56/ZMČ/2006

ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006 - příloha č. 1

II. s c h v a l u j e

postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí : KS, SMP-14, a. s.