Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 59/ZMČ/2006

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent 2006


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent 2006 ve výši 25.000 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zabezpečit poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent 2006

T: 25. 9. 2006

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OS Cikne Čhave