Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 61/ZMČ/2006

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 206/5, k. ú. Černý Most o výměře 930 m2 se společností LIPNICKÁ, spol. s r. o. za cenu 1820 Kč/m2


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) na pozemek parc. č. 206/5, k. ú. Černý Most o výměře 930 m2 se společností LIPNICKÁ, spol. s r. o., se sídlem Pelušková 1398, Praha 9 za cenu 1820 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1 692 000 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy se společností LIPNICKÁ, spol. s r. o.

T: 31. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - oddělení majetkových dispozic