Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 62/ZMČ/2006

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 228/2 a parc. č. 228/6, k. ú. Hostavice


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 228/2 o výměře 1 829 m2 a parc. č. 228/6 o výměře 660 m2, vše v k. ú. Hostavice, s panem Ondřejem Šlechtou, bytem Katovická 402/22, Praha 8 a paní Kamilou Šlechtovou, bytem Mělnická 39, Líbeznice za celkovou kupní cenu ve výši 2 501 000 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 228/2 a parc. č. 228/6, k. ú. Hostavice s manželi Šlechtovými

T: 31. 10. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - oddělení majetkových dispozic