Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 63/ZMČ/2006

k záměru městské části Praha 14 privatizovat bytové domy č. p. 1047 - 1053, k. ú. Černý Most, ulice Doležalova


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zařazení bytových domů č. p. 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052 a 1053, v ulici Doležalova v k. ú. Černý Most na pozemcích parc. č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 do privatizačního procesu

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit kroky potřebné k privatizaci bytových domů č. p. 1047 až 1053 v ulici Doležalova v k. ú. Černý Most

T: 31. 12. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - oddělení majetkových dispozic