Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 64/ZMČ/2006

k návrhu na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova č. p. 1041-1046 na pozemcích parc. č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiných vlastníků vše v k. ú. Černý Most v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

prodej bytového domu v ulici Doležalova č. p. 1041-1046 na pozemcích parc. č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiných vlastníků vše v k. ú. Černý Most, za kupní cenu 38.478.840 Kč v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005 se závazkem nabyvatele, že neprodleně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., a ty převede do vlastnictví jednotlivých fyzických osob

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: leden 2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS