Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 65/ZMČ/2006

k návrhu na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Kbelská č. p. 645 na pozemku parc. č. 814/2 jiného vlastníka vše v k. ú. Hloubětín, v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

prodej bytového domu v ulici Kbelská č. p. 645 na pozemku parc. č. 814/2 jiného vlastníka vše v k. ú. Hloubětín za kupní cenu 1.778.040 Kč právnické osobě založené stávajícími nájemci v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: leden 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS