Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 69/ZMČ/2006

k návrhu na prodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k. ú. Hloubětín


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 14/ZMČ/2006 ze dne 23. 3. 2006 v plném rozsahu

II. s c h v a l u j e

1. uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v ul. Kukelská a SBD SEVERNÍ MĚSTO, se sídlem Lodžská 568/14, Praha 8 na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2685 o výměře 412 m2, parc. č. 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o výměře 412 m2 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 375 028 Kč

2. uzavření individuálních kupních smluv mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v ul. Kukelská na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2685 o výměře 412 m2, parc. č. 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o výměře 412 m2 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 67 040 Kč

III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupních smluv na prodej pozemků pod bytovými domy dle bodu II. odst. 1 a 2 tohoto usnesení

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - oddělení majetkových dispozic