Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 70/ZMČ/2006

k informaci ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská za cenu stanovenou podle vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb.


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu č. p. 905 včetně zastavěného pozemku parc. č. 2681, vše v k. ú. Hloubětín, za cenu stanovenou podle vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., tj. 47 836 820 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí : OESM - oddělení majetkových dispozic