Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 71/ZMČ/2006

k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959 Kč odpovídající poplatkům z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762, Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959 Kč odpovídající poplatkům z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762, Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959 Kč odpovídající poplatkům z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762, Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006

T: 30. 9. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : SMP-14, a. s., KS