Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 72/ZMČ/2006

k vyjádření městské části Praha 14 k projednávání návrhů zadání změn 07 Územního plánu hl. m. Prahy


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

návrh zadání změn Z 1384, Z 1715, Z 1716, Z 1717 a Z 1879 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

II. n e m á  n á m i t e k

k návrhu zadání změn Z 1696, Z 1845 Územního plánu hl. m. Prahy

III. n e s o u h l a s í

s návrhem zadání změn Z 1891, Z 1910 a Z 1918 Územního plánu hl. m. Prahy a tento nesouhlas městská část Praha 14 považuje za zásadní z důvodu nadměrného dopravního navýšení automobilového provozu na komunikační síti procházející jejím územím

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhům zadání změn 07 Územního plánu hl. m. Prahy odboru územního plánu MHMP

T: 2. 10. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OÚR