Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 73/ZMČ/2006

k vyjádření městské části Praha 14 k závěrečnému protokolu urbanistické studie "Velké rozvojové území Vysočany"


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předložený závěrečný protokol urbanistické studie "Velké rozvojové území Vysočany"

II. p o ž a d u j e

v návaznosti na rozvoj území Vysočan urychleně řešit dopravní obslužnost v širších vztazích tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování stávající komunikační sítě ul. Poděbradská, Kolbenova, Kbelská a byly vybudovány mimoúrovňové křižovatky na ul. Kbelské a pokračování Vysočanské radiály od ul. Kbelské k ul. Balabenka

III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 k závěrečnému protokolu US "Velké rozvojové území Vysočany“ odboru územního plánu MHMP

T: 2. 10. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OÚR