Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 74/ZMČ/2006

k návrhu změny Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 2626/39 až 2626/45 k. ú. Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní - ZN na polyfunkční plochu smíšenou městského typu - SVM nebo všeobecně obytnou - OV


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s návrhem na změnu Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 2626/39 až 2626/45 kat. území Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní - ZN na polyfunkční plochu smíšenou městského typu - SVM nebo všeobecně obytnou - OV z důvodu umístění v chráněné lokalitě Čihadla - Klánovice a zmenšení plochy zeleně

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 ke změně využití pozemku parc. č. 2626/39 až 2626/45 kat. území Kyje odboru územního plánu MHMP

T: 2. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OÚR