Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 4. 2009

č. 27/ZMČ/2009

k návrhu na realizaci projektu "Efektivní veřejná správa - Praha 14"


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s předložením projektové žádosti "Efektivní veřejná správa - Praha 14" s celkovým rozpočtem ve výši 9 103 500 Kč včetně DPH v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

II. s c h v a l u j e

1. poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 14

2. financování nezpůsobilých výdajů projektu

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

doplnit žádost o podporu projektu "Efektivní veřejná správa - Praha 14" o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 4. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk