Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 38/ZMČ/2010

ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2010


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2010

II. s c h v a l u j e

postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: KS, SMP-14, a.s.