Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 40/ZMČ/2010

k ověřeným problémům Zdravé městské části


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dne 24. 5. 2010 a ověřené anketou viz příloha č. 1, tab. 5

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. stanovit garanty za jednotlivé problémy a jejich řešení

T: 15. 10. 2010

2. zpracovat návrh komunitního plánu Zdravé městské části pro rok 2011

T: 1. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR