Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 43/ZMČ/2010

k podání žádosti a spolufinancování projektu na realizaci "Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14" v rámci programu Zelená úsporám


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informaci o postupu ke zpracování žádosti o dotaci a technické asistenci v rámci programu Zelená úsporám

II. s c h v a l u j e

podání žádosti na "Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14"

III. s o u h l a s í

se spolufinancováním projektu z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 23,1 mil Kč na zateplení objektu ZŠ Vybíralova

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

v případě získání dotace v rámci OPŽP zajistit potřebné úkony k realizaci navržených opatření na zateplení objektu ZŠ Vybíralova

T: průběžně

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR, OE, OŠ